ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 โรงเรียนบ้านผาหวาย จังหวัดเลย

 
  

 

             เมื่อวันที่  26 –28 กันยายน  2563  "ชมรมชนนุเคราะห์"  สังกัดสโมสรนักศึกษา  กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา  สำนักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ครั้งที่  7   โดย นายอภิยุทธการ  ฮามพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา , นายไพฑูรย์  บุตรวงษ์   นายสัญญารัก  จันทรอุดร  อาจารย์ที่ปรึกษาชมชนนุเคราะห์ , ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  ดียา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ผศ.ดร.จริยา  ปัทวังกูร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , อาจารย์ไพทูลย์  ภูโยฮาต อาจารย์ประจำสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่ , อาจารย์พงษ์พันธ์  พรมพิพักต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, อาจารย์ธวัช  ทะเพชร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , อาจารย์วีรวัฒน์  วรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, อาจารย์พิเชฐ  มีสัจจ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  พร้อมตัวแทนนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา จำนวน 35 คน  ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านผาหวาย  หมู่ที่  3  ตำบลปวนผุ  อำเภอบ้านหนองหิน  จังหวัดเลย เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษา  ปีที่  6  ที่ปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนในลักษณะที่เหมาะสมเท่าที่ควร  โดยสภาพแวดล้อมภายใน  และภายนอก ตลอดจนรอบบริเวณโรงเรียน  มีสภาพทรุดโทรม  ผุพังตามกาลเวลา  เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนานหลายปี  แต่ขาดงบประมาณในการปรับปรุง  บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดโครงการ โรงเรียนน่าอยู่  


            โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด  แนวรั้วกำแพง  สนามกีฬา  อาคารโรงอาหาร  และสวนหย่อม  และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้  ภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพมั่นคง  ปลอดภัย  สะอาด  เป็นระเบียบ   และสวยงาม  เพื่อสร้างแรงสูงใจในการเรียนรู้  มีความสุขในการเรียน  มีบรรยากาศที่อบอุ่น  และการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่ง

 


            ซึ่งก่อนเดินทาง  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี  ได้ให้แนวคิดแก่จิตอาสาทุกคน ว่า  " การเป็นจิตอาสาที่ดีต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความสมบูรณ์ เพราะการมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นพื้นฐานในของชีวิตทั้งในด้านการเรียนตลอดไปจนถึงการทำงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ต้องมีพื้นฐานนี้ การเป็นจิตอาสา ชอบช่วยเหลือคนอื่นจะทำให้เราเป็นที่รักของคนในองค์กร สังคมต้องการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนคนในครอบครัว" 

 


              ทั้งนี้  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทำขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  คิดเป็นทำเป็น  รู้จัก    แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม  เป็นคนเก่งคนดี  อันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาสาธารณะประโยชน์  การรักษาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 

 

ประมวลภาพโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ครั้งที่  7 

 โรงเรียนบ้านผาหวาย  หมู่ที่  3  ตำบลปวนผุ  อำเภอบ้านหนองหิน  จังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 413ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-25 07:04:45

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง